Мониторинг

Мониторинг услугата на БГ СОТ включва денонощно (24 часово) наблюдение, регистриране, анализ и обработване на информация (сигнали) от охраняваните обекти. Осъществява се от екип отлично подготвени професионалисти (оператори по сигурността), чрез използване на комплекс от модерни, високо технологични и надеждни технически системи.
Услугата се предлага, както самостоятелно, така и в комбинация с всяка от останалите услуги извършвани от фирмата.

Особеностите при изпълнението ѝ се договарят индивидуално:

 • В зависимост от предпочитанията на клиента.
 • Съгласно препоръките на експертите на БГ СОТ.
Клиентите на услугата „Мониторинг“ получават:

1. Своевременна, точна, детайлна и изчерпателна информация за състоянието и събитията на обектите, включваща следните видове данни:

 • Алармени събития от сигнално-охранителните и пожароизвестителните системи, с моментално разпознаване на нарушената зона (помещение).
 • Сигнали, подадени чрез натискане на ботуни за нападение, пожар или нужда от спешна медицинска помощ, с моментално разпознаване на тяхното местоположение в обекта – клавиатурни, допълнително изведени или дистанционни.
 • Включване и изключване на системата в или извън работното време на обекта, с възможност за моментално разпознаване на всеки отделен потребител.
 • Техническата изправност на системата и свързаните с нея събития, като спиране на мрежовото захранване, изтощаване на акумулаторната батерия, изтощаване на батериите на отделните датчици и повреди на отделни елементи от системата, с моментално разпознаване на тяхното разположение в обекта.
 • Информиране, разяснение, съдействие и насоки за последващи действия от компетентен служител, при възникване на събитие в обекта.

2. Качествена и надеждна информация, осигурена чрез използване на съвременни технически системи и съоръжения с възможности за:

 • Приемане, разпознаване и предаване в реално време на над 65 000 отделни събития.
 • Многоканално приемане и предаване на информация, чрез използване на:
 • GSM/GPRS мрежа;
 • GSM/SMS канал;
 • LAN;
 • Видеонаблюдение;
 • Резервиране (дублиране) на информацията, чрез едновременно използване на няколко комуникационни канала, което на практика елиминира възможността за „заглушаване” на сигналите от обекта.

3. Конфиденциална и пълнообемна информация, осигурена чрез прилагането на следния комплекс от мерки:

 • Добра инфраструктура и защитеност на работните помещения за мониторинговата дейност.
 • Квалифициран, надежден, мотивиран и отлично обучен персонал.
 • Непрекъснат аудио, видео, физически, логически и персонален контрол върху работата на служителите, извършващи мониторинговата дейност.
 • Неколкократно резервиране на използваните за мониторинг средства, системи, софтуер и хардуер.
 • Архивиране и back-up на информацията.
 • Политики, процедури и инструкции за сигурност на информацията, съобразени с добрите практики в областта.

4. Лесен, но контролиран достъп на абоната до информацията за обекта, осигурен чрез прилагане на следните технически и организационни решения:

 • Денонощен телефон, по който срещу номер на обект, име и парола можете да получите от оператор пълната информация за състоянието на обекта към настоящия момент и за минал период.
 • Мобилно приложение за независимо онлайн наблюдение на обекта от клиента.
 • Уведомяване в реално време за събития, настъпили на обекта.
 • Разпечатка на електронен или хартиен носител, на събитията от обекта.
error: Страницата е защитена!